• Biblioteka
  Biblioteka

O BURSIE

 

Bursa Szkolna w Biaтymstoku powstaтa w 1977 roku. Jest publicznµ, koedukacyjnµ placówkµ opiekuфczo – wychowawczµ przeznaczonµ dla uczniów szkóт ponadgimnazjalnych oraz uczniów wymagajµcych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, pobierajµcych naukЙ poza miejscem staтego zamieszkania. Dysponuje bazµ noclegowµ  297 miejsc w pokojach 3 i 4 osobowych rozmieszczonych na czterech piЙtrach budynku.


Zapewniamy wychowankom:

 • zakwaterowanie w pokojach 3 – 4 osobowych. Na wyposa,eniu pokoju znajduje siЙ koc, koтdra, poduszka, bielizna po cielowa
 • caтodzienne wy,ywienie od poniedziaтku do piµtku
 • caтodobowµ opiekЙ wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • mo,liwo · pozostania w placówce na weekendy
 • dobre warunki do nauki i odpoczynku
 • mo,liwo · rozwijania zainteresowaф i uzdolnieф
 • uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce
 • rozwijanie samodzielno ci i samorzµdno ci

 

W Bursie mтodzie, mo,e korzysta· z ( ABY OBEJRZE¶ WIИCEJ ZDJИ¶ ZAPRASZAMY DO GALERII ):

 • Biblioteki wraz z czytelniµ
 • Pracowni komputerowej z dostЙpem do Internetu - jedena cie stanowisk
 • wietlicy z telewizorem, sprzЙtem nagтa niajµcym, scenµ
 • Siтowni
 • Sali bilardowej
 • Sali do tenisa stoтowego
 • Boiska do siatkówki
 • Boiska do piтki no,nej
 • Stoтówki
 • Kuchenek do samodzielnego przygotowywania posiтków
 • Pokoi do nauki wтasnej (po 2 pokoje na ka,dym piЙtrze)

   

Proponujemy mтodzie,y atrakcyjne formy spЙdzania czasu wolnego:

 • Wyjazdy na: ogniska, rajdy, kuligi, wycieczki, Konferencje Mтodzie,owe
 • Wyj cia do: kina, teatru, muzeum, Mтodzie,owego Domu Kultury, koncerty
 • ZajЙcia sportowe: w siтowni, sali tenisowej, sali bilardowej, na boisku do piтki no,nej, siatkowej, rozgrywki sportowe w bursie i poza bursµ
 • Imprezy kulturalne: Integracja Pierwszoklasistów, Dzieф Edukacji Narodowej, Andrzejki, Wieczór Wigilijny, Bal Karnawaтowy, Walentynki, Dzieф Chтopaka i Dziewczyny, Po,egnanie Absolwentów, Dzieф Sportu, Zdrowia i Urody.
 • Udziaт w Konkursach: prozdrowotnych, fotograficznych, plastycznych, muzycznych i innych rozwijajµcych talenty i uzdolnienia.

 

 
testles1167.prnthevideo.com \\\\\sexopedia480.prnthevideo.com \\\\\mixxxm1030.prnthevideo.com \\\\\tc423.prnthevideo.com \\\\\banan395.prnthevideo.com \\\\\